Aydınlatma Metni

İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1-    Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “İDM MEKATRONİK” olarak anılacaktır) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz başta olmak üzere, şirketimizle ilişkili şahıslara ait kişisel verileri koruma faaliyetini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, İDM MEKATRONİK olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine getirmek üzere, kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin bu bilgilendirmeyi sunarız.


2.    Tanımlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.3 uyarınca;

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.


3.    İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; (sarı ile yaptığımız kısımlardan hangi amaçlar varsa ona uygun olanlar kalsın, uygun olmayanların üstünü çizerek bana gönderirseniz, son kontrolü yapıp son halini verebilirim.)

    Kimlik Bilgisi: Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durum, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası 
    İletişim Bilgisi: Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi 
    Eğitim Bilgisi: Öğrenim durumu, sertifika, alınan kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince alınan eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş 
    Finansal Bilgi: Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, 
    Görsel Veri: Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri 
    İşitsel Veri: Ses kayıtları 
    Özel Nitelikli Kişisel Veri: Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan 2 kan grubu hanesi, ceza mahkumiyeti, parmak izi, parmak ve yüz okutma gibi biyometrik veriler
    Çalışma Verisi: Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları 
    İzin Verisi: İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon 
    Diğer: Askerlik durumu, performans bilgisi, aile bildirim bilgileri

4.    Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı

4.1.    Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup; KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri aşağıdaki gibidir: 
Ticaret Sicil No    : 150704, İzmir
Mersis No        : 0470058921800015
Vergi Dairesi    ve No    : Kemalpaşa-4700589218
Merkez Adresi        : Kemalpaşa OSB Mah. 18 Sok. No:2 Kemalpaşa/İZMİR
Telefon        : ….
Faks            : ….
Web            : ….
E-Mail            : ….

4.2.    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimizin, KVK Kanunu uyarınca yükümlülüklerinin ve sair idari ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kişi hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin ve şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla ve iş bu Aydınlatma Metni’ndeki belirtilen diğer amaçlar dahilinde  işlenebilmektedir. Şirketimiz internet sitesine üye olmanız durumunda, üyelere özel avantajlar söz konusu olduğundan, bu avantajlardan yararlanabilmek adına üye olmanız halinde, Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz.(Üyelik olacaksa bu kısım olacaktır; olmayacaksa çıkartılmalıdır.)

Buna göre kişisel verileriniz, müşteri memnuniyeti uyarınca, şirketimizce sunulan ürün ve 
hizmetlerin şirketimiz ilgili birimlerince yapılıyor olması nedeniyle bu birimlerin yönetimi,  iş birimleri arasında koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,, müşterilerimizin bireysel ihtiyaç, beğeni ve taleplerine uygun şekilde ürün ve hizmet sağlanması, ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, şirketimiz ve iş ortaklarının ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası, akdedilen veya akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması, ifa edilmesi, uyum süreçlerinin yürütülmesi, finansman ve muhasebe süreçlerinin yönetilmesi, bilişim sistemleri ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dahilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır.


5.    Kişisel Verilerinizin Aktarım Alıcı Grupları

    Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, kanunlar ve sair mevzuat gereği ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

    Toplanan Kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır/aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

6.    Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, şirketimiz telefonlarından şirketimizin aranması, kısa mesaj 
gönderilmesi, sosyal medyadan ulaşılması, şirketimiz çalışanlarına yapılan her çeşit başvuru başta olmak üzere, sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.


7.    Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verilerinizi korumak için İDM MEKATRONİK,  ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır.

İş bu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler İDM MEKATRONİK bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İş bu kişisel veriler işleme süresi sonunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


8.    İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu Madde 11 uyarınca, 

•    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen 
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www…………. adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kemalpaşa OSB Mah. 18 Sok. No:2 Kemalpaşa/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ………..kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız 
durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.(Böyle bir üyelik programı varsa bu kısım konulacaktır; yoksa bu kısım çıkartılacaktır.)
 

Aradığın robotu bulmak için teklif al

İçeriği kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanılmaktadır. Aşağıdaki linklerden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çerez politikasıAydınlatma metniKVKK ve Gizlilik Politikası

TEKLİF AL
Aradığın robotu bulmak için teklif al!
Undefined key; teklifal_form_name_title *
Undefined key; teklifal_form_company *
Undefined key; teklifal_form_phone_title *
Undefined key; teklifal_form_mail_title *
Undefined key; teklifal_form_msg_title *
Lütfen bekleyin